Regulamin quizu „Zbadaj swoją wiedzę”

Regulamin quizu „Zbadaj swoją wiedzę”

1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Quizu „Zbadaj swoją wiedzę” zwanego dalej „Konkursem” jest Phytopharm Klęka S.A z siedzibą w Klęcę, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000 51392, kapitał zakładowy: 20 000 000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Konkursu: od 1 do 31 kwietnia 2014r.
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Polski, które w trakcie trwania Konkursu dokonają rejestracji oraz PRAWIDŁOWO ODPOWIEDZĄ NA WSZYSTKIE PYTANIA KONKURSOWE zamieszczone na http://www.plantacjazdrowia.pl/ (dalej: „Uczestnicy”).
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób. Zgłaszając się do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają akceptację treści niniejszego Regulaminu.Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 kwietnia 2014r. na stronie internetowej http://www.plantacjazdrowia.pl/ zostaną zamieszczone pytania konkursowe.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 1 kwietnia 2014r. do 31 kwietnia 2014r.
  a) odwiedzić serwis internetowy http://www.plantacjazdrowia.pl
  b) zarejestrować się
  c) odpowiedzieć na zamieszczone tam pytanie konkursowe
 3. Uczestnik Konkursu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz.

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 1. Pierwszych trzystu uczestników, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania otrzyma nagrodę w postaci zestawu lizaków dla dzieci o wartości 27,50 zł netto.
 2. Dodatkowo, co dziesiąty uczestnik spośród wymienionych w ust. 1, otrzyma nagrodę w postaci stetoskopu o wartości 140 zł netto.
 3. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto) laureatów, zostanie opublikowana tydzień po zakończeniu konkursu na stronie http://www.plantacjazdrowia.pl
 4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę na publikację danych laureatów Konkursu zgodnie z Regulaminem, chyba że laureat zastrzeże, iż takiej zgody nie wyraża. Dodatkowo do wszystkich laureatów zostaną wysłane powiadomienia o wygranej na podany w zgłoszeniu adres e-mail
 5. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną.
 6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 7. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej pocztą pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy Konkursu, jednak na adres Organizatora: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora w okresie trwania Konkursu. (http://www.plantacjazdrowia.pl/)
 2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
 3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
 4. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu wygranych zawinione przez Pocztę Polską.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych jest Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie prowadzone w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 9. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Organizator:
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel: (+ 48 61) 28 68 000
fax: (+ 48 61) 28 68 529