Regulaminy

REGULAMIN QUIZU „PRZEBADAJ SWOJĄ WIEDZĘ”

1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Quizu „Przebadaj swoją wiedzę” zwanego dalej „Quizem” jest Phytopharm Klęka S.A z siedzibą w Klęce, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000 51392, kapitał zakładowy: 20 000 000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”. Quiz stanowi akcję promocyjną firmy Organizatora.
 2. Czas trwania Quizu: od 20 października do 23 listopada 2014r.
 3. W Quizie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Polski, które w trakcie trwania Quizu dokonają rejestracji oraz PRAWIDŁOWO ODPOWIEDZĄ NA WSZYSTKIE PYTANIA QUIZOWE zamieszczone na http://www.plantacjazdrowia.pl/konkursy (dalej: „Uczestnicy”).
 4. W Quizie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Quizu, jak również członkowie rodzin tych osób. Zgłaszając się do udziału w Quizie Uczestnicy wyrażają akceptację treści niniejszego Regulaminu.

Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

2. Warunki uczestnictwa w Quizie

 1. W okresie od 20 października 2014r. do 23 listopada 2014r. na stronie internetowej http://www.plantacjazdrowia.pl/konkursy zostaną zamieszczone pytania.
 2. Aby wziąć udział w Quizie, należy w terminie od 20 października 2014r. do 23 listopada 2014r.:
  1. odwiedzić serwis internetowy http://www.plantacjazdrowia.pl/konkursy
  2. odpowiedzieć na zamieszczone tam pytania
  3. podać swoje dane osobowe
 3. Uczestnik Quizu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz.

3. Zasady przyznawania nagród w Quizie

 1. Dla pierwszych 200 osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania, przewidziana jest nagroda w postaci kalendarza książkowego o wartości 36,5 zł netto.
 2. Dodatkowo, co piętnasty uczestnik spośród wymienionych w ust. 1, otrzyma nagrodę w postaci termometru bezdotykowego o wartości 75 zł netto.
 3. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną.
 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 5. Nieodebranie przez laureata Quizu nagrody wysłanej pocztą pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Quizie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy Quizu, jednak na adres Organizatora: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Quizu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Quizu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora w okresie trwania Quizu. (http://www.plantacjazdrowia.pl/regulaminy)
 2. Udział Uczestnika w Quizie oznacza akceptację zasad Quizu zawartych w Regulaminie.
 3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Quizie.
 4. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu wygranych niezawinione przez Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych jest Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.  Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Quizu będzie prowadzone w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Quizu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Quizu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Quizu.
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Quizu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 9. Wszelkie spory dotyczące Quizu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Organizator:

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel: (+ 48 61) 28 68 000
fax: (+ 48 61) 28 68 529


REGULAMIN KONKURSU „MÓJ ALOES”

1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Konkursu „Mój aloes” zwanego dalej „Konkursem” jest Phytopharm Klęka S.A z siedzibą w Klęce, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000 51392, kapitał zakładowy: 20 000 000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Konkursu: od 20 października do 23 listopada 2014r.
 3.  W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Polski, które w trakcie trwania Konkursu dokonają rejestracji oraz załączą i wyślą do nas zdjęcie aloesu drzewiastego po roku dbania o jej rozwój (dalej: „Uczestnicy”).
 4.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób. Zgłaszając się do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają akceptację treści niniejszego Regulaminu.

Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W okresie od 20 października 2014r. do 23 listopada 2014r. na stronie internetowej http://www.plantacjazdrowia.pl/konkursy możliwe będzie załączenie i przesłanie zdjęcia aloesu drzewiastego.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 20 października 2014r. do 23 listopada 2014r.:
  1. odwiedzić serwis internetowy http://www.plantacjazdrowia.pl/konkursy
  2. podać swoje dane osobowe
  3. załączyć i wysłać do nas zdjęcie sadzonki aloesu drzewiastego po roku dbania o jej rozwój
 3. Uczestnik Konkursu może przesłać zgłoszenie tylko jeden raz.

3. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 1. Dla każdego z autorów 5 najładniejszych zdjęć roślin, przewidziana jest nagroda rzeczowa w postaci fartucha lekarskiego z wyszytym nazwiskiem, o wartości 80 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 9 zł, która nie zostanie wypłacona, a którą Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierze jako zryczałtowany podatek w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody i przekaże wraz z formularzem deklaracji podatkowej do stosownego urzędu skarbowego.
 2. Nagrody rzeczowe nie mogą zostać zamienione na ich równowartość pieniężną.
 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 4. Nieodebranie przez laureata Konkursu nagrody wysłanej pocztą pod wskazany przez niego adres, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.

4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od ogłoszenia zwycięzcy Konkursu, jednak na adres Organizatora: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 2. Reklamacja otrzymana przez Organizatora po terminie nie zostanie rozpatrzona. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji listem poleconym wysłanym w powyższym terminie (liczy się data nadania listu). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora w okresie trwania Konkursu. (http://www.plantacjazdrowia.pl/regulaminy)
 2. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
 3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
 4. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w doręczeniu wygranych niezawinione przez Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych jest Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie prowadzone w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Konkursu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 9. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Organizator:

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel: (+ 48 61) 28 68 000
fax: (+ 48 61) 28 68 529